Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Lịch trực tháng 01/2022

Chi tiết xem tại:

1. Bảng phân trực và thường trú tháng 01/2022: /upload_images/files/211230_-_bang_phan_truc_va_thuong_tru_thang_1_nam_2022_.pdf

2. Bảng phân trực và thường trú tháng 01/2022.2: /upload_images/files/211230.2_-_bang_phan_truc_va_thuong_tru_thang_1_nam_2022.pdf