Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Lịch trực tháng 07/2023

Bảng phân lịch trực và thường trú: /upload_images/files/0a36d6ac-9237-4d3a-90bb-0606275d925a.pdf

Bảng phân lịch trực nội soi theo yêu cầu: /upload_images/files/cf4dd1a5-8f18-4441-9e74-15e40c02f661.pdf