Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Lịch trực tháng 10/2023

Bảng phân lịch trực và thường trú tháng 10: /upload_images/files/ba%CC%89ng_pha%CC%82n_tru%CC%9B%CC%A3c_tha%CC%81ng_10_-2023.pdf

Bảng phân lịch trực và thường trú tháng 10: /upload_images/files/ba%CC%89ng_pha%CC%82n_tru%CC%9B%CC%A3c_tha%CC%81ng_10_na%CC%86m_2023.pdf