Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

THÔNG BÁO: Đồng ý đăng tải thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu hướng dẫn thực hành

Chi tiết văn bản xem tại: /upload_images/files/dangtaibenhvientinhlan2_35262.signed_03496.signed.pdf

Bẳn công bố cơ sở khám bệnh, chưa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành: /upload_images/files/cv_576_ban_cong_bo_cs_du_dk_hdth.pdf

Nội dung thực hành: /upload_images/files/noi_dung_thuc_hanh.pdf

Phụ lục 1: Danh sách người hướng dẫn thực hành: /upload_images/files/phu_luc_1._danh_sach_nguoi_hdth.pdf

Phụ lục 2: Chương trình thực hành: /upload_images/files/phu_luc_2._chuong_trinh_thuc_hanh.pdf

Phụ lục 3: Phiếu nhận xét quá trình thực hành: /upload_images/files/phu_luc_3._phieu_nx_qua_trinh_thuc_hanh.pdf

Phụ lực 4: Giấy nhận xét quá trình thực hành: /upload_images/files/phu_luc_4._giay_xn_qua_trinh_thuc_hanh.pdf

Phụ lục 5: Đơn đề nghị thực hành: /upload_images/files/phu_luc_5._don_de_nghi_thuc_hanh.pdf

Liên quan